Η μεταρρύθμιση του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα: Μια συστημική προσέγγιση

Στο παρόν κείμενο εργασίας, ο Καθηγητής Χατζημιχαήλ, αφού θέτει το ιστορικό και συνταγματικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα στην Κύπρο, προβαίνει σε μια γενική επισκόπηση των διαφόρων λειτουργιών του θεσμού, επιχειρώντας μια πραγματιστική συστημική προσέγγιση που στόχο έχει να θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης και προβληματισμού. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «απαιτείται μια νηφάλια συζήτηση που θα οδηγήσει σε αποτελεσματική μεταρρύθμιση, αποφεύγοντας όμως την απορύθμιση ή την κοσμητική επέμβαση του πλαστικού χειρουργού».

Στο κείμενο του, ο Καθηγητής Χατζημιχαήλ, μέσα από μια συγκριτική επισκόπηση των προσφερόμενων επιλογών, καταθέτει ιδέες ως προς την εσωτερική οργάνωση/αναδιοργάνωση του συστήματος νομικής παράστασης του κράτους, το πρόσωπο του ανεξάρτητου αξιωματούχου ή αξιωματούχων στην κεφαλή του συστήματος και πιθανούς μηχανισμούς ελέγχους κατά την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεσμικές εξισορροπήσεις, στον δικαστικό έλεγχο και στη διαφάνεια. Δεν παραλείπει, τέλος, να καταθέσει σκέψεις και προτάσεις ως προς τον χρόνο υπηρεσίας του Γενικού Εισαγγελέα και στα κριτήρια επιλογής, σε συνέχεια και προηγούμενης σχετικής του αρθρογραφίας (βλ. εδώ), που έχει ήδη δημοσιευθεί από το Ινστιτούτο.

Καθ. Νικήτας Χατζημιχαήλ

Ανώτερος Ερευνητικός Εταίρος
(Senior Research Fellow)


ΕΛ