Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
Ως ερευνητικό ίδρυμα, το Ινστιτούτο αποσκοπεί να καταστεί μια αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης και ανάλυσης και να συμβάλει στην προαγωγή του πολιτικού ορθολογισμού και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην παραγωγή πολιτικής καθώς και να λειτουργήσει ως κέντρο παραγωγής και διακίνησης ιδεών καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα.

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο μεριμνά ώστε το έργο που παράγεται από το προσωπικό και τους συνεργάτες του βασίζεται σε αξιόπιστη επιστημονική έρευνα και ακαδημαϊκή γνώση, σεβόμενο πλήρως την ανεξαρτησία και ακαδημαϊκή ελευθερία των συνεργατών του.

Το Ινστιτούτο μεριμνά, επίσης ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού οποιασδήποτε μορφής σύγκρουση συμφερόντων στην έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, όσοι συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου υποχρεούνται να γνωστοποιούν οποιανδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων στο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, οι ερευνητές του Ινστιτούτου έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν τις αρχές της επιστημονικής αλήθειας, της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και πλήρη συμμόρφωση σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση τη σχετική νομοθεσία. Ενδεχόμενα ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας και ηθικής, εάν και εφόσον προκύψουν, εξετάζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Παρά το ότι το Ινστιτούτο πρόσκειται στο χώρο της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, όπως εκφράζεται στην Κύπρο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αυτό δεν συνεπάγεται οποιονδήποτε πολιτικό περιορισμό ως προς τη διεξαγωγή του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου ή και ως προς τη ελευθερία έκφρασης των ερευνητών του. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών του Ινστιτούτου γίνεται με γνώμονα την εμπειρογνωμοσύνη ή και το ερευνητικό τους έργο.