Διοικητικό Συμβούλιο

  • Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία εξαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, το οποίο αποτελεί και το κύριο όργανο διοίκησης του Ινστιτούτου.
  • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε μισθό ή αμοιβή.
  • Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικός αξιωματούχος. 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Επιστημονικό Συμβούλιο

  • Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο και σκοπό έχει την υποβοήθηση του έργου του Ινστιτούτου και την καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται αμιγώς ερευνητικού και επιστημονικού χαρακτήρα.
  • Το Επιστημονικό Συμβούλιο διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής.
  • Του Επιστημονικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου ενώ καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
  • Ο διορισμός του Επιστημονικού Συμβουλίου πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός έτους από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Προσωπικό