Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας είναι μη κερδοσκοπικό, ερευνητικό, ίδρυμα με έδρα τη Λευκωσία. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των ιδεών και της επιστήμης και στον κόσμο της εφαρμοσμένης πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού που υπάρχει στην Κύπρο σε επίπεδο δεξαμενών σκέψης, κέντρων μελετών και γενικότερα ερευνητικών ιδρυμάτων προσανατολισμένων στην χάραξη και παραγωγή πολιτικής.

Σκοποί

 • Προώθηση προγραμμάτων που διασυνδέουν τον κόσμο των ιδεών με την πολιτική.
 • Διεξαγωγή μελετών και ερευνών και διατύπωση προτάσεων πολιτικής στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, με γνώμονα την προαγωγή του πολιτικού ορθολογισμού απέναντι σε φαινόμενα λαϊκισμού και δημαγωγίας στις σύγχρονες δημοκρατίες.
 • Προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και με τις πολιτικές της Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Μεσόγειο.
 • Παροχή δυνατοτήτων για δημόσια ενημέρωση καθώς και για εξειδικευμένη επιμόρφωση σε σχέση με τους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου, μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.
 • Προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών για εμπλουτισμό του δημόσιου διαλόγου, προώθηση της κριτικής σκέψης καθώς και ενθάρρυνση και διευκόλυνση με κάθε τρόπο της παροχής ευκαιριών για χρηματοδότηση και ανάδειξη νέων ερευνητών.
 • Εν γένει προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ως μέσα για την προαγωγή συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Αρχές

 • Το Ινστιτούτο εμπνέεται από την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία παρέχει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μια ομοσπονδιακή λύση επανένωσης, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμη και λειτουργική.
 • Πρόσκειται στον ιδεολογικοπολιτικό χώρο της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, όπως εκφράζεται στην Κύπρο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όμως διατηρεί την αυτονομία του ως ερευνητικό ίδρυμα.
 • Κατευθύνεται από τη βαθιά πίστη στην ανάγκη τομών και μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση ενός φιλελεύθερου εκσυγχρονισμού με κοινωνικό πρόσωπο και με ιδιαίτερη μέριμνα για το περιβάλλον.
 • Δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην έμπρακτη προαγωγή της ισότητας των φύλων ως στοιχείο δημοκρατίας.
 • Επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας και δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, και ειδικότερα των νέων, προς την πολιτική.
 • Υποστηρίζει την επένδυση στον τομέα της παιδείας ως την πλεόν σημαντική επένδυση για μια χώρα που θέλει να κερδίσει το μέλλον.

Μέσα για επίτευξη στόχων

 • Η διεξαγωγή μελετών και αναλύσεων, η παραγωγή κειμένων πολιτικής και ενημερωτικών δελτίων και η εκπόνηση ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Η έκδοση και κυκλοφορία σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή του ερευνητικού έργου που διεξάγεται από το Ινστιτούτο.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων ή και άλλων εκδηλώσεων.
 • Η προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων/προγραμμάτων με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα μελετών ή άλλους ερευνητικούς φορείς στην Κύπρο.
 • Η δημιουργία επαφών, η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψεις στο εξωτερικό.
 • Η συνεργασία με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στο βαθμό που αυτή υπηρετεί την προώθηση των στόχων του Ινστιτούτου.

Οικονομική Διαφάνεια/ Χρηστή Διοίκηση

 • Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.
 • Το Ινστιτούτο μπορεί να λάβει δωρεές ή χορηγίες, όπως επίσης, και χρηματοδότηση από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα, ή/και έσοδα από δράσεις του Ινστιτούτου.
 • Η οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου διενεργείται βάσει προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου έχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ενεργεί με βάσει τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο και είναι υπόλογος.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εγκεκριμένο ελεγκτή για τον ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών του Ινστιτούτου.
 • Το Ινστιτούτο διατηρεί απόλυτη διαφάνεια ως προς τους οικονομικούς του πόρους, συμμορφώνεται με τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και υπόκειται σε έλεγχο των οικονομικών του, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.