Περί δραστηριοτήτων

Οι κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι οι ακόλουθες:

• Παραγωγή μελετών, κειμένων πολιτικής και άλλων ερευνών στους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου.

• Διεξαγωγή ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

• Διοργάνωση συνέδριων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων που προωθούν τους στόχους του Ινστιτούτου.

• Δημιουργία επαφών, δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους ερευνητικούς φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού.

• Συνεργασία με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί τους στόχους του Ινστιτούτου.

• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή και άλλα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις.