Περί Ερευνητικών Έργων

• Τα ερευνητικά έργα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ινστιτούτου ή μπορεί να επιχορηγούνται από κρατικούς φορείς ή και ιδιωτικούς οργανισμούς.

• Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας επιδιώκει επίσης τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του.

• Το Ινστιτούτο είναι σε θέση να συνδράμει στη δικτύωση και δημιουργία ερευνητικής ομάδας ή και στη συγγραφή προτάσεων. Επίσης, για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων είναι σε θέση καλύψει τις ανάγκες της ομάδας προσφέροντας υπηρεσίες όπως λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη και χώρο για συναντήσεις/εκδηλώσεις. Λόγω του δικτύου που εγκαθιδρύει σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο προσδοκεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα σε ότι αφορά στην παραγωγή πολιτικής, εξασφαλίζοντας ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.

ΕΛ