• Τα ερευνητικά έργα του Ινστιτούτου χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ινστιτούτου ή μπορεί να επιχορηγούνται από κρατικούς φορείς ή και ιδιωτικούς οργανισμούς.

• Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας επιδιώκει επίσης τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του.

• Το Ινστιτούτο είναι σε θέση να συνδράμει στη δικτύωση και δημιουργία ερευνητικής ομάδας ή και στη συγγραφή προτάσεων. Επίσης, για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων είναι σε θέση καλύψει τις ανάγκες της ομάδας προσφέροντας υπηρεσίες όπως λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη και χώρο για συναντήσεις/εκδηλώσεις. Λόγω του δικτύου που εγκαθιδρύει σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο προσδοκεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα σε ότι αφορά στην παραγωγή πολιτικής, εξασφαλίζοντας ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.