Επιστημονικό Συμβούλιο

• Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο και σκοπό έχει την υποβοήθηση του έργου του Ινστιτούτου και την καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται αμιγώς ερευνητικού και επιστημονικού χαρακτήρα.
• Το Επιστημονικό Συμβούλιο διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής.
• Του Επιστημονικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου ενώ καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
• Ο διορισμός του Επιστημονικού Συμβουλίου πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός έτους από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ινστιτούτου.
ΕΛ