Τα τελευταία χρόνια, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθει η ύπαρξη των διμερών επενδυτικών συνθηκών. Προς τούτο, αρκετά κράτη έχουν ξεκινήσει μια συνειδητή προσπάθεια να διαπιστώσουν αν οι διμερείς επενδυτικές συνθήκες επιτυγχάνουν τους επιθυμητούς σκοπούς τους, ενώ άλλα κράτη έχουν αποφασίσει να τις τερματίσουν. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να κρατούν την Κυπριακή Δημοκρατία σε εγρήγορση, δεδομένου ότι έχει συνάψει αρκετές από αυτές τις συνθήκες στο παρελθόν. Σε αυτό το πνεύμα, το παρόν άρθρο πολιτικής εξετάζει αρχικά τους λόγους πίσω από τις αντιδράσεις κατά των εν λόγω συνθηκών και στη συνέχεια εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι αντιδράσεις αυτές θα πρέπει να απασχολήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος, το παρόν άρθρο καταλήγει με ορισμένες προτάσεις πολιτικής.

Δρ. Κρίτωνας Διονυσίου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
(Board Member)