• Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια περιλαμβάνει συμπληρωματική νομοθεσία με στόχο να διασφαλιστεί η εκπλήρωση από την ΕΕ των φιλόδοξων στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια το 2020. Ειδικότερα τίθενται 3 βασικοί στόχοι:
  • Μείωση κατά 20% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
  • Βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
  • Ποσοστό της τάξεως του 20% της ενέργειας της ΕΕ θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Μέσω των προαναφερόμενων στόχων επιδιώκεται η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τελευταίας. Συγχρόνως, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ το οποίο καλύπτει ένα ποσοστό της τάξεως του 45% των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Το παρόν σύστημα δε, περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ, όπως επίσης και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία ενώ μέσω αυτού επιδιώκεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και της βιομηχανίας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, θέτοντας μια τιμή αγοράς στις εκπομπές μέσω της εφαρμογής ενός ανώτατου ορίου και της εμπορικής πολιτικής. Επίσης, το 2012 το παρόν σύστημα επεκτάθηκε συμπεριλαμβάνοντας και την αεροπορία. Ακολούθως, τίθενται δεσμευτικοί ετήσιοι στόχοι για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τομείς όπως η στέγαση, η γεωργία, τα απόβλητα και οι μεταφορές που δεν καλύπτονται από το προαναφερόμενο σύστημα. Ασφαλώς, οι εθνικοί στόχοι για την περίοδο 2013-2020 διαφοροποιούνται ανάλογα με το σχετικό πλούτο των χωρών της ΕΕ. Επίσης, οι χώρες αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούν τις εκπομπές που καταγράφονται εντός της επικράτειάς τους σε ετήσιο επίπεδο στο πλαίσιο μηχανισμού παρακολούθησης της ΕΕ ενώ οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020.