Το 2015, εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών η Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της οποίας παρέχεται ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για το παρόν και το μέλλον. Στο επίκεντρο του παρόντος σχεδίου, βρίσκονται οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals) οι οποίοι αποτελούν έκκληση προς όλες ανεξαιρέτως τις χώρες για δράση. Καθίσταται σαφές, ότι η εξάλειψη της φτώχειας και άλλων στερήσεων, θα πρέπει να συμβαδίζει με στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, τη μείωση των ανισοτήτων και την οικονομική ανάπτυξη. Συγχρόνως, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των ωκεανών και των δασών.

Ειδικότερα οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης παρατίθενται ως εξής:

 • Εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας σε οποιοδήποτε μέρος ανεξαιρέτως
 • Μηδενικά ποσοστά πείνας
 • Διασφάλιση υγιούς ζωής και ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες
 • Ποιοτική εκπαίδευση
 • Ισότητα των φύλων
 • Καθαρό νερό και αποχέτευση
 • Προσιτή και «καθαρή» ενέργεια
 • Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οικονομική ανάπτυξη
 • Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

 

 • Μείωση ανισοτήτων
 • Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 • Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 • Δράση για το κλίμα
 • Ζωή κάτω από το νερό
 • Ζωή στη στεριά
 • Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
 • Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων