11. Ποιοι είναι οι στόχοι 2030;  

 

  • Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020-2030 το οποίο θα πρέπει να ερείδεται στην πλήρη εφαρμογή των στόχων του 2020 και επιπρόσθετα στα εξής:
  • Μείωση σε ποσοστό 40% κάτω από το επίπεδο του 1990 των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έως το 2030, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της λήψης σχετικών μέτρων σε εγχώριο επίπεδο.
  • Αύξηση του ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται εντός της ΕΕ τουλάχιστον κατά 27% σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη (μεγαλύτερη) ευελιξία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
  • Δημιουργία ενός αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, αλλά και της επίτευξης των στόχων που αφορούν το ετήσιο ανώτατο όριο για τις εκπομπές μετά το 2020.
  • Περαιτέρω βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η κατάρτιση εθνικών σχεδίων από τα κράτη μέλη αναφορικά με την ενέργεια τα οποία θα επανεξεταστούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή.
ΕΛ