Περί Συνεργατών
Η επιτυχία του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας εδράζεται πρωτίστως στην ποιότητα του έργου που παράγεται από τους συνεργάτες του ιδρύματος.

Σεβόμενο πλήρως την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την ανεξαρτησία των συνεργατών του, το Ινστιτούτο δεν επιβάλλει κανενός είδους περιορισμό στη διατύπωση απόψεων και ιδεών.

Νοείται, βεβαίως ταυτόχρονα, ότι το περιεχόμενο των κειμένων που δημοσιεύονται από το Ινστιτούτο ή άλλης ερευνητικής δουλειάς των συνεργατών του Ινστιτούτου δεν αντανακλά κατανάγκην τις θέσεις του Ινστιτούτου επί των διαφόρων ζητημάτων.

Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου είναι κατα κύριο λόγο:
1) Πανεπιστημιακοί
2) Πρώην ανώτατοι πολιτειακοί αξιωματούχοι ή ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας
3) Τεχνοκράτες ή ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική πείρα στον ιδιωτικό τομέα.

Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου διακρίνονται ανάμεσα σε:
A) Ανώτεροι Ερευνητικοί Εταίροι /Αναλυτές (Senior Research Fellows/Analysts)
Ως Κύριοι Ερευνητές κατατάσσονται ακαδημαϊκοί που κατέχουν τουλάχιστον θέση Επίκουρου Καθηγητή ή ερευνητές με διακεκριμένη σχετική εμπειρία.
Ως Κύριοι Αναλυτές κατατάσσονται προσωπικότητες που έχουν υπηρετήσει από υψηλές θέσεις του ευρύτερου κρατικού τομέα (π.χ. υπουργοί, βουλευτές, πρέσβεις, διευθυντές υπουργείων, ανώτατοι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας) καθώς επίσης και ειδικοί τεχνοκράτες με διακεκριμένη επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

B) Ερευνητικοί Εταίροι (Research Fellows)
Ως Ερευνητές κατατάσσονται κάτοχοι διδακτορικού τίτλου που εργάζονται ως πανεπιστημιακοί ή και ερευνητές με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Γ) Ερευνητικοί Συνεργάτες (Research Associates)
Ως Ερευνητικοί Συνεργάτες κατατάσσονται υποψήφιοι διδάκτορες ή άτομα που έχουν επαγγελματική εμπειρία ως ερευνητές.

Δ) Εκπαιδευόμενοι (Interns)
Ως Εκπαιδευόμενοι κατατάσσονται κάτοχοι πτυχιακού τίτλου ή και φοιτητές, που απασχολούνται για περίοδο μικρής διάρκειας.