Αφρική

  Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (Νιγηρία)

  Περιγραφή: Το Κέντρο ιδρύθηκε για να κινητοποιήσει την παγκόσμια γνώμη και τους πόρους για τη δημοκρατική ανάπτυξη και να παρέχει έναν ανεξάρτητο χώρο για κριτικό προβληματισμό σχετικά με τις προκλήσεις που τίθενται στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης στη Δυτική Αφρική, καθώς και για να παρέχει εναλλακτικές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της δημοκρατίας και ανάπτυξη στην περιοχή. Το CDD οραματίζεται μια Δυτική Αφρική που θα κυβερνάται δημοκρατικά, θα ενσωματώνεται οικονομικά – προάγοντας την ανθρώπινη ασφάλεια και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. Η αποστολή του κέντρου είναι να είναι ο κύριος καταλύτης και διευκολυντής για τη στρατηγική ανάλυση και την οικοδόμηση ικανοτήτων για βιώσιμη δημοκρατία και ανάπτυξη στην υποπεριοχή της Δυτικής Αφρικής.
  Τηλ.: -
  Email: cddabv@cddwestafrica.org
  Ιστοσελίδα: https://cddwestafrica.org/

  Εκλογικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Δημοκρατίας στην Αφρική ( Νότια Αφρική)

  Περιγραφή: « Αφορά την προώθηση των αξιόπιστων εκλογών, τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση των πολιτικών θεσμών για βιώσιμη δημοκρατία στην Αφρική, οι δομές του EIΒΔA περιλαμβάνουν:
  Οι εκλογές και οι πολιτικές διαδικασίες επιδιώκουν να επηρεάσουν βασικές πολιτικές διαδικασίες που στηρίζουν τις εκλογές στην Αφρική και να προωθήσουν την ανάπτυξη, τη διάδοση και την εφαρμογή των εκλογικών αρχών και των ορθών πρακτικών μέσω της παραγωγής και διάδοσης γνώσεων, της παρακολούθησης και της τεχνικής υποστήριξης στους εκλογικούς φορείς.
  Οι θεσμοί και οι διαδικασίες διακυβέρνησης αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτών των βασικών δημοκρατικών θεσμών στην Αφρική, με την οικοδόμηση της λειτουργικής ικανότητας των πολιτικών κομμάτων και την προώθηση καλών διακομματικών σχέσεων.
  Οι εκλογικές υπηρεσίες ενισχύουν την αξιοπιστία και τη νομιμότητα των οργανωτικών εκλογών, παρέχοντας ανεξάρτητες και αμερόληπτες υπηρεσίες εκλογικής διοίκησης, διαχείρισης και παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις, εργατικούς, κυβερνητικούς, πολιτικούς συλλόγους, τριτοβάθρους θεσμούς, οργανώσεις με βάση την κοινότητα, οιονεί κρατικούς φορείς και πολιτικά κόμματα…»
  Τηλ.: +27 11 381 60 00
  Email: info@eisa.org
  Ιστοσελίδα: https://www.eisa.org/index.php /

  Κέντρο Δημοκρατικής Ανάπτυξης Γκάνας (Γκάνα)

  Περιγραφή: Η αποστολή είναι η προώθηση και εμβάθυνση της δημοκρατικής εδραίωσης, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
  Τηλ.: +233-302 776 142 / +233-302 784 293 / +233-302 784 294
  Email: info@cddgh.org
  Ιστοσελίδα: https://cddgh.org/

  Ινστιτούτο Δημοκρατίας, Ιθαγένειας και Δημόσιας Πολιτικής (Νότια Αφρική)

  Περιγραφή: Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που ενισχύουν και στηρίζουν τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Αφρική. Η έρευνα επικεντρώνεται σε τρία μεγάλα θέματα. Πρώτον, ασχολούνται με αποτελεσματικούς και προβλέψιμους πολιτικούς (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών) θεσμών. Δεύτερον, ασχολούνται με τους παράγοντες που ενθαρρύνουν έναν ενεργό πολίτη. Τρίτον, εξετάζουν τις επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών στις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της ιθαγένειας, καθώς και τις πολιτικές και αστικές διαστάσεις της, μεταξύ των οποίων μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής πρόνοιας (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης) και της ρύθμισης της καθημερινής ζωής (συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής ζωής). Είναι αφοσιωμένοι στον επανεξετασμό της δημοκρατίας στην Αφρική και στην ανάπτυξη της θεωρίας με επίκεντρο την Αφρική μέσω συστηματικής εμπειρικής έρευνας και κριτικής δέσμευσης.
  Τηλ.: +27 650 5370
  Email: idcppa@uct.ac.za
  Ιστοσελίδα: http://www.idcppa.uct.ac.za/

ΕΛ