Με το Πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Το παρόν σηματοδότησε την έναρξη ισχύος της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, δεσμεύοντας τις βιομηχανικές χώρες και τις οικονομίες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να περιορίσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με επιμέρους στόχους που έχουν συμφωνηθεί. Οι χώρες αυτές δε, κλήθηκαν να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών, υποβάλλοντας συγχρόνως περιοδικές εκθέσεις. Ειδικότερα, τέθηκε ως στόχος η συνολική μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 5% την πενταετία 2008-2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 1990 ενώ ακολούθησε η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου στις 8 Δεκεμβρίου 2012 στη Ντόχα, η οποία υιοθετήθηκε για μία δεύτερη περίοδο δέσμευσης από το 2013 έως το 2020. Η Τροποποίηση αυτή, περιλαμβάνει νέες δεσμεύσεις, έναν αναθεωρημένο κατάλογο των αερίων του θερμοκηπίου που θα υποβληθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, όπως επίσης και πολλές τροποποιήσεις άρθρων του Πρωτοκόλλου του Κιότο.