Μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τίθεται ως στόχος η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων και η μη περιθωριοποίηση ατόμων και περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε μία σειρά προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθεί μέσω των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία ο στόχος της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990. Μέσω της παρούσας Συμφωνίας, θα διασφαλιστεί η ευημερία και η υγεία των σημερινών και μελλοντικών γενεών με την παροχή καθαρού αέρα, ύδατος, υγιούς εδάφους και της βιοποικιλότητας, με την ανακαίνιση και την οικοδόμηση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, με τη διάθεση υγιεινών και συγχρόνως οικονομικά προσιτών τροφίμων, την αύξηση χρήσης δημοσίων συγκοινωνιών, την καθαρή ενέργεια και την τεχνολογική καινοτομία, την κατασκευή πιο ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και την ανακύκλωση αυτών, με τη διαμόρφωση μελλοντικά βιώσιμων θέσεων εργασίας και την κατάρτιση ατόμων σε τομείς που θα επιτρέψουν αυτή τη μετάβαση, αλλά και με την ύπαρξη μίας ανταγωνιστικής και ανθεκτικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.