Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση στο Περιοδικό αξιολογούνται από τη Συντακτική Επιτροπή και προτεραιοποιούνται με βάση τη θεματολογία κάθε έκδοσης. Τα άρθρα θα πρέπει να κυμαίνονται από 2,000 εώς 3,000 λέξεις.
Μπορείτε να υποβάλετε το άρθρο σας συμπληρώνοντας τα πιο κάτω πεδία: